О нама

Визија и мисија

Визија Европског факултета Kallos Београд је да оствари стандарде највишег квалитета у настави, научноистраживачком раду и образовању кадрова на академским основним студијама. Оснивач Европског факултета Kallos Београд је остварио сталну сарадњу са образовним и научним институцијама и пословним компанијама у оквирима националног и европског простора, усвајајући савремене трендове у систему образовања.  

Учење није продукт наставничког предавања. Учење је продукт активности оних који уче

Džon Holt

У складу са местом и улогом Европског факултета Kallos Београд, сходно одредницама Закона о високом образовању РС, односно у складу са Статутом, визијом и мисијом Факултета, Привремени савет Факултета утврдио је следеће основне задатке и циљеве. 

Основни задаци
 • Активности на акредитацији установе и студијских програма. 
 • На имплементацији ових активности у досадашњем раду је ангажован наставни тим којим је координирао оснивач Факултета. 
 • Стандардизација компонената квалитета наставног процеса: припреме наставе, (предавања и вежби), уџбеника, стручној пракси, оцењивању и изради семинарских и завршног рада и др.
 • Рад на стандардизованом уређењу персоналне документације, постављању стандарда организационих јединица, студентске службе, секретаријата, финансијске службе, библиотеке, компјутерске лабораторије. 
 • Доношење низа нормативних аката од значаја за нормално функционисање установе, затим наставна питања, упис студената, расписивање конкурса и др. 
 • Формирање сталних комисија: наставна, кадровска, комисија за материјално-финансијска питања, за практичну наставу и реализацију стручне праксе, комисија за квалитет, комисија за молбе и жалбе студената и др.
 • Припрема за почетак наставе на основним академским студијама, уређење сајта  Факултета са најновијим догађајима из рада установе, анализа уписа студената.
 • Образовање студената на академским студијама. 
 • Реализација научноистраживачких и стручних пројеката у сарадњи са високообразовним институцијама и другим организацијама из земље и иностранства; 
 • Имплементација иновативних и развојних решења у пракси пословних компанија у области информационих технологија, геодетског инжењерства, медицине и физиотерапије, и др.; 
 • Организација научних скупова, семинара и симпозијума у земљи и иностранству; 
 • Публиковање и презентација научних и стручних радова у оквиру издавачке делатности; 
 • Развој наставног и научноистраживачког подмлатка. 
 • Одржавање средстава за рад, опреме, објеката и инсталација, хигијене и безбедности. 
 • Спровођење свих активности у оквиру образовне делатности, сагласно Стратегији обезбеђења квалитета и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета Установе. 
  Наведени основни задаци су у функцији визије Европског факултета Kallos Београд. Менаџмент Факултета управља процесом реализације основних задатака и усклађује их са захтевима и развојем у образовном и укупном друштвеном систему. 
Основни циљеви

Основни циљеви Европског факултета Kallos Београд јесу: 
 

 • Перманентно унапређивање образовног и научноистраживачког процеса; 
 • Увођење и остварење студијских програма који су прилагођени новим достигнућима у науци и образовном процесу у Европи и свету; 
 • Обезбеђење неопходних ресурсних могућности потребних за квалитативну реализацију образовне и научноистраживачке делатности у области информационих технологија, геодетског инжењерства, медицине и физиотерапије
 • Преношење знања које ће студентима омогућити ефикасно и ефективно укључивање у пословне, стручне и научне токове; 
 • Сарадња са образовним и научним иституцијама, као и пословним компанијама у земљи и иностранству;
 • Омогућавање мобилности студената у складу са основним претпоставкама Болоњског процеса;
 • Континуирано унапређење система квалитета наставног и укупног образовног процеса; 
 • Развој ефикасног информационог система;
 • Перманентна обука наставног кадра са сврхом овладавања новим методама рада и подстицање њихове креативности. 
  Наведени основни циљеви су у функцији мисије Европског факултета Kallos Београд. Менаџмент Факултета управља процесом постизања основних циљева и усклађује их са захтевима и развојем у образовном и укупном друштвеном систему.