O nama

Vizija i misija

Vizija Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd je da ostvari standarde najvišeg kvaliteta u nastavi, naučno-istraživačkom radu i obrazovanju kadrova na akademskim osnovnim studijama. Osnivač Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd je ostvario stalnu saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama i poslovnim kompanijama u okvirima nacionalnog i evropskog prostora, usvajajući savremene trendove u sistemu obrazovanja.  

Učenje nije produkt nastavničkog predavanja. Učenje je produkt aktivnosti onih koji uče

Džon Holt

U skladu sa mestom i ulogom Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd, shodno odrednicama Zakona o visokom obrazovanju RS, odnosno u skladu sa Statutom, vizijom i misijom Fakulteta, Privremeni savet Fakulteta utvrdio je sledeće osnovne zadatke i ciljeve. 

Osnovni zadaci
 • Aktivnosti na akreditaciji ustanove i studijskih programa. 
  Na implementaciji ovih aktivnosti u dosadašnjem radu je angažovan nastavni tim kojim je koordinirao osnivač Fakulteta. 
 • Standardizacija komponenata kvaliteta nastavnog procesa: pripreme nastave, (predavanja i vežbi), udžbenika, stručnoj praksi, ocenjivanju i izradi seminarskih i završnog rada i dr.
 • Rad na standardizovanom uređenju personalne dokumentacije, postavljanju standarda organizacionih jedinica, studentske službe, sekretarijata, finansijske službe, biblioteke, kompjuterske laboratorije. 
  Donošenje niza normativnih akata od značaja za normalno funkcionisanje ustanove, zatim nastavna pitanja, upis studenata, raspisivanje konkursa i dr. 
 • Formiranje stalnih komisija: nastavna, kadrovska, komisija za materijalno-finansijska pitanja, za praktičnu nastavu i realizaciju stručne prakse, komisija za kvalitet, komisija za molbe i žalbe studenata i dr.
 • Priprema za početak nastave na osnovnim akademskim studijama, uređenje sajta  Fakulteta sa najnovijim događajima iz rada ustanove, analiza upisa studenata.
 • Obrazovanje studenata na akademskim studijama. 
 • Realizacija naučnoistraživačkih i stručnih projekata u saradnji sa visokoobrazovnim institucijama i drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva; 
 • Implementacija inovativnih i razvojnih rešenja u praksi poslovnih kompanija u oblasti informacionih tehnologija, geodetskog inženjerstva, medicine i fizioterapije, i dr.; 
 • Organizacija naučnih skupova, seminara i simpozijuma u zemlji i inostranstvu; 
  Publikovanje i prezentacija naučnih i stručnih radova u okviru izdavačke delatnosti; 
 • Razvoj nastavnog i naučnoistraživačkog podmlatka. 
  Održavanje sredstava za rad, opreme, objekata i instalacija, higijene i bezbednosti. 
 • Sprovođenje svih aktivnosti u okviru obrazovne delatnosti, saglasno Strategiji obezbeđenja kvaliteta i Pravilnika o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta Ustanove. 
 • Navedeni osnovni zadaci su u funkciji vizije Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd. Menadžment Fakulteta upravlja procesom realizacije osnovnih zadataka i usklađuje ih sa zahtevima i razvojem u obrazovnom i ukupnom društvenom sistemu. 
Osnovni ciljevi

Osnovni ciljevi Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd jesu: 
 

 • Permanentno unapređivanje obrazovnog i naučnoistraživačkog procesa; 
 • Uvođenje i ostvarenje studijskih programa koji su prilagođeni novim dostignućima u nauci i obrazovnom procesu u Evropi i svetu; 
 • Obezbeđenje neophodnih resursnih mogućnosti potrebnih za kvalitativnu realizaciju obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti u oblasti informacionih tehnologija, geodetskog inženjerstva, medicine i fizioterapije; 
 • Prenošenje znanja koje će studentima omogućiti efikasno i efektivno uključivanje u poslovne, stručne i naučne tokove; 
  Saradnja sa obrazovnim i naučnim istitucijama, kao i poslovnim kompanijama u zemlji i inostranstvu;
 • Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa osnovnim pretpostavkama Bolonjskog procesa;
  Kontinuirano unapređenje sistema kvaliteta nastavnog i ukupnog obrazovnog procesa; 
 • Razvoj efikasnog informacionog sistema;
  Permanentna obuka nastavnog kadra sa svrhom ovladavanja novim metodama rada i podsticanje njihove kreativnosti. 
 • Navedeni osnovni ciljevi su u funkciji misije Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd. Menadžment Fakulteta upravlja procesom postizanja osnovnih ciljeva i usklađuje ih sa zahtevima i razvojem u obrazovnom i ukupnom društvenom sistemu.