Задаци и циљеви

Основни задаци:

 • Активности на акредитацији Установе и горе наведених студијских програма основних и мастер академских студија. На имплементацији ових активности у досадашњем раду је ангажован наставни тим којим је координирао оснивач Факултета.
 • Стандардизација компонената квалитета наставног процеса: припреме наставе, (предавања и вежби), уџбеника, стручној пракси, оцењивању и изради семинарских и завршног рада.
 • Рад на стандардизованом уређењу персоналне документације, постављању стандарда организационих јединица, студентске службе, секретаријата, финансијске службе, библиотеке, компјутерске лабораторије.
 • Доношење низа нормативних аката од значаја за нормално функционисање установе, затим наставна питања, упис студената, расписивање конкурса и др.
 • Формирање сталних комисија: наставна, кадровска, комисија за материјално-финансијска питања, за практичну наставу и реализацију стручне праксе, комисија за квалитет, комисија за молбе и жалбе студената и др.
 • Припрема за почетак наставе на основним и мастер академским студијама, уређење сајта Факултета са најновијим догађајима из рада установе, анализа уписа студената.
 • Образовање студената на горе наведеним академским студијама.
 • Реализација научно–истраживачких и стручних пројеката у сарадњи са високообразовним институцијама и другим организацијама из земље и иностранства;
 • Имплементација  иновативних и развојних решења у пракси у области горе наведених студијских програма.;
 • Организација научних скупова, семинара и симпозијума у земљи и иностранству;
 • Публиковање и презентација научних и стручних радова у оквиру издавачке делатности;
 • Развој наставног и научно–истраживачког подмлатка.
 • Одржавање средстава за рад, опреме, објеката и инсталација, хигијене и безбедности.
 • Спровођење свих активности у оквиру образовне делатности, сагласно Стратегији обезбеђења квалитета и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета  Установе.
 • Наведени основни задаци су у функцији визије Европског факултета Каллос. Задаци су утврђени и усвојени од стране привременог органа управљања и објављени на интернет презентацији Факултета.
 • Из наведених основних задатака произилази скуп циљева које Установа жели да достигне у наредном период од 3 до 5 година.

Циљеви:

 • Непрекидно унапређење квалитета свих аспеката образовног процеса
 • Пријем и унапређење универзитетског наставног и сарадничког кадра – 3-5 година
 • Обезбеђење развоја асистената и сарадника
 • Подстицање објављивања научних радова, посебно оних на СЦИ/ССЦИ листи – 3-5 година
 • Писање уџбеника и монографија – 3-5 година
 • Развој и организовање научноистраживачког рада
 • Непрекидно побољшање простора и услова рада
 • Развој и увођење нове информатичке опреме и библиотечких јединица – 3-5 година
 • Повезивање са домаћим и страним академским институцијама – 3 године
 • Повезивање са привредним организацијама – 2 године
 • Обезбеђење квалитетних услова студирања – 3 године
 • Праћење напредовања студената и помоћ у запошљавању и развоју каријере – непрекидно
 • Увођење и остварење студијских програма који су прилагођени новим достигнућима у науци и образовном процесу у Европи и свету;
 • Обезбеђење неопходних ресурсних могућности потребних за квалитативну реализацију образовне и научно-истраживачке делатности у областима за које се акредитују студијски програми.
 • Преношење знања које ће студентима омогућити ефикасно и ефективно укључивање у пословне, стручне и научне токове;
 • Сарадња са образовним и научним иституцијама као и пословним компанијама у земљи и иностранству;
 • Омогућавање мобилности студената у складу са основним претпоставкама Болоњског процеса;
 • Континуирано унапређење система квалитета наставног и укупног образовног процеса;
 • Развој ефикасног информационог система;
 • Перманентна обука наставног кадра са сврхом овладавања новим методама рада и подстицање њихове креативности.
Scroll to Top