I godina

I SEMESTAR
Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično
i ukupno
ESPB
1.Anatomija6
2.Fizika sa biofizikom4
3.Epidemiologija i infektivne
bolesti
6
4.Medicinska etika7
5.Izborni predmet:
Strani jezik I
7
Izborni predmeti:
(od ponuđena dva bira se
jedan)
1. Nemački jezik I
2. Engleski jezik I
II SEMESTAR
Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično
i ukupno
ESPB
6.Biologija sa humanom
genetikom
6
7.Medicinska biohemija4
8.Uvod u zdravstvenu negu7
9.Farmakologija sa
toksikologijom
6
10.Izborni predmet7
Izborni predmeti:
(od ponuđena dva bira se
jedan)
1. Statističke metode
2. Sociologija
Scroll to Top